Korupcijos prevencija

PATVIRTINTA
UAB „Sedulinos sveikatos centras”
Direktoriaus 2019 m. kovo 5 d.
įsakymu Nr. ISK-V-19/16

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ “SEDULINOS SVEIKATOS CENTRAS”
KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA 2019-2021 METAMS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Korupcijos prevencijos programos paskirtis – užtikrinti ilgalaikę, veiksmingą ir kryptingą korupcijos prevenciją ir kontrolę, šalinti korupcijos prielaidas. Vykdyti pastovų bei nuoseklų korupcijos prevencijos bei kontrolės priemonių planą UAB “Sedulinos sveikatos centras” (toliau – SC “SEDULINA”) 2019-2021 metais.
1. Ši programa parengta vadovaujantis:
Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu (Žin., 2002, Nr. 57-22-97),
Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įsakymu (Žin., 1999, Nr. 60-1945;2006, Nr. 77-2973),
Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymu (Žin., 1997, Nr. 67-1659; 2000, Nr. 18-431),
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. 1601 ,,Dėl korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos patvirtinimo (Žin., 2002, Nr. 98-4339),
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 19 d. nutarimu Nr. 607 ,,Dėl padalinių ir asmenų, valstybės ir savivaldybių įstaigose vykdančių korupcijos prevenciją ir kontrolę, veiklos ir bendradarbiavimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 83-3015),
Lietuvos Respublikos baudžiamuoju kodeksu (Žin., 2000, Nr. 89-2741),
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. V-1433 ,,Dėl šakinės korupcijos prevencijos sveikatos priežiūros sistemoje 2015-2019 metų programos patvirtinimo“ (Žin., 2015, Nr.19774).
3. Korupcijos prevencijos programa apima visas SC “SEDULINA” veiklos sritis ir orientuota į korupcijos rizikos veiksnių profilaktiką, mažinimą, šalinimą bei korupcijos veiksnių valdymą.
4. Programoje vartojamos sąvokos:
Korupcija – bet koks valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens elgesys, neatitinkantis jiems suteiktų įgaliojimų ar nustatytų elgesio standartų, ar tokio elgesio skatinimas siekiant naudos sau ar kitiems asmenims ir taip pakenkiant asmenų ir valstybės interesams.
Korupcijos rizikos veiksniai – priežastys, sąlygos, įvykiai ir aplinkybės, dėl kurių gali būti padarytos korupcinio pobūdžio teisės pažeidimas.
Korupcinio pobūdžio teisės pažeidimas – valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens administracinis darbo drausmės ar tarnybinis nusižengimas, padarytas tiesiogiai ar netiesiogiai siekiant ar reikalaujant turtinės ar kitokios asmeninės naudos (dovanos, pažadas, privilegijos) sau ar kitam asmeniui, taip pat ją priimant, kai tai daroma piktnaudžiaujant tarnybine padėtimi, viršijant įgaliojimus, neatliekant pareigų, pažeidžiant viešuosius interesus, taip pat korupcinio pobūdžio veika.
Valstybės tarnautojui prilyginamas asmuo – asmuo, kuris dirba ar kitais įstatyme numatytais pagrindais eina pareigas viešėjame ar privačiame juridiniame asmenyje ar kitoje organizacijoje arba verčiasi profesine veikla ir turi atitinkamus administracinius įgaliojimus, arba turi teisę veikti šio juridinio asmens ar kitos organizacijos vardu, arba teikia viešąsias paslaugas, taip pat arbitras arba prisiekusysis.

II. KORUPCIJOS PRIELAIDOS SC “SEDULINA”

5. Bendros korupcijos prielaidos:
5.1. socialinės (nepakankami sveikatos sistemos darbuotojų atlyginimai, didelė atsakomybė, dideli darbo krūviai ir pan.),
5.2. teisinės (teisės aktų netobulumas bei dažnas jų keitimas, metodikų stoka, kokybės sistemų ir reglamentų stoka, kontrolės sistemų bei teisinių procedūrų netobulumas ir kt.),
5.3. institucinės (viešumo stoka, nepakankamai skaidrus sprendimų priėmimo procesas, nesivadovaujama asmeninės atsakomybės principais ir kt.),
5.4. struktūrinės (sveikatos sistemos sudėtingumas, nekonkretizuoti paslaugų lygiai, aprūpinimas informacinėmis technologijomis ir kt.),
5.5. pilietiškumo stoka visuomenėje (visuomenės pakantumas korupcijai, visuomenės požiūris į korupciją, neapibrėžtumas, prieštaringumas bei pasyvumas ir kt.),
5.6. išorinės (nevystomos tinkamos sąlygos asmens sveikatos įstaigų sąžiningai veiklai bei konkurencijai ir kt.)
6. Specifinės korupcijos prielaidos:
6.1. administracinės (konkursai eiti SC “SEDULINA” pareigas, administracijos įsakymai, protokolų surašymai, nuobaudų skyrimai ir kt.),
6.2. medicininės (kompensuojamųjų vaistų ir MPP skyrimai, medicininės aparatūros pirkimai, vaistų ir priemonių pirkimai ir kt.),
6.3. informacinės (informacijos teikimas pacientams apie mokamas ir nemokamas paslaugas, apie pacientų teises bei galimybes jomis pasinaudoti, pacientų pareigas, SC “SEDULINA” veiklos viešinimas ir kt.).

III. SC “SEDULINA” VEIKLOS SRITYS, KURIOSE GALIMA KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖ

7. SC “SEDULINA” veiklos sritys, kur galimas korupcijos pasireiškimas:
7.1. kompensuojamųjų vaistinių preparatų ir kompensuojamųjų MPP skyrimas (SC “SEDULINA” gydytojai ir slaugytojai),
7.2. neoficialūs mokėjimai, teikiant mokamas ir apmokamas iš PSDF biudžeto lėšų asmens sveikatos priežiūros paslaugas pacientams (SC “SEDULINA” gydytojai ir slaugytojai),
7.3. veikla, susijusi su med. pažymėjimų ir kitų pažymų išdavimu (SC “SEDULINA” gydytojai),
7.4. įstaigos įsakymų ruošimas bei leidimas (SC “SEDULINA” direktorius, vyr. finansininkas),

IV. PROGRAMOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

8. Programa įgyvendinama pagal Programos priede pateiktą Programos įgyvendinimo priemonių planą 2019-2021 metams. Pagrindiniai programos tikslai:
8.1. korupcijos prielaidų SC “SEDULINA” išaiškinimas bei jų šalinimas,
8.2. skaidrus, viešas SC “SEDULINA” darbuotojų veiklos užtikrinimas,
8.3. nuoseklus korupcijos prevencijos politikos vykdymas,
8.4. antikorupcijos kultūros ugdymas SC “SEDULINA” darbuotojų tarpe, siekiant veiksmingos korupcijos prevencijos.
9. Uždaviniai ir jų įgyvendinimas:
9.1. parengti 2019-2021 m. korupcijos prevencijos programą, kasmet tobulinti, pagal reikalą keisti; paskirti atsakingą asmenį už korupcijos prevenciją bei kontrolę,
9.2. nustatyti korupcijos pasireiškimo tikimybę, atskleisti ir šalinti galimos korupcijos priežastis bei sąlygas,
9.3. nuosekliai aiškinti pacientams jų teises bei asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tvarką, atlikti pacientų apklausas bei jų išreikštų pageidavimų analizę, šalinti trūkumus,
9.4. didinti viešumą ir skaidrumą, teikiant asmens sveikatos priežiūros paslaugas, atliekant viešuosius pirkimus, teikiant administracines paslaugas bei priimant administracinius sprendimus,
9.5. didinti SC “SEDULINA” visų veiklos procedūrų skaidrumą bei aiškumą,
9.6. ugdyti SC “SEDULINA” darbuotojų patikimumą, lojalumą bei sąžiningumą,
9.7. motyvuoti SC “SEDULINA” darbuotojus, pacientus elgtis sąžiningai, pranešti apie korupciją,
9.8. tobulinti SC “SEDULINA” struktūrą, darbo organizavimą, valdymą, vadovavimą,
9.9. tiksliai vykdyti viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas, analizuoti šių procedūrų atitikimą galiojantiems teisės aktams,
9.10. užtikrinti pilną informaciją pacientams apie mokamas ir nemokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas bei jų teikimo tvarką,
9.11. skatinti glaudų bei aktyvų SC “SEDULINA” darbuotojų bendradarbiavimą su visuomene, skiepijant nepakantumą korupcijos reiškiniams,
9.12. skatinti nepakantumą korupcijos apraiškoms ir įgyvendinti neišvengiamos atsakomybės už neteisėtų veiksmų principą,
9.13. ugdyti antikorupcinę kultūrą SC “SEDULINA”,
9.14. vertinti asmens sveikatos priežiūros paslaugų pacientams prieinamumą bei kokybę,
9.15. ginti pacientų teises ir laisves, nepažeisti nekaltumo prezumpcijos,
9.16. nustatytų korupcijos atvejų paviešinimas.

V. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS

10. Programos įgyvendinimą organizuoja ir kontroliuoja SC “SEDULINA” direktorius bei asmuo atsakingas už korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą SC “SEDULINA”.
11. Apie korupcijos prevencijos programoje numatytų priemonių įgyvendinimą atsako SC “SEDULINA” direktorius.
12. Programos uždaviniam įgyvendinti sudaromas Programos priemonių įgyvendinimo planas, kuris nustato priemones, vykdytojus, įvykdymo terminus.
13. Siekiant nuosekliai vertinti pasiektą pažangą, nustatyti kliūtis ir problemas, kylančias įgyvendinant Programą SC “SEDULINA”:
14.1.SC “SEDULINA” privalo reguliariai vykdyti Programos priemonių įgyvendinimo stebėjimą ir vertinimą,
14.2. Kintat aplinkybėms ir veiksniams įgyvendinant Programą, SC “SEDULINA” turi teisę teikti SAM motyvuotus pasiūlymus dėl įgyvendinamų Programos priemonių koregavimo ar pakeitimo efektyvesnėmis, racionalesnėmis, detalizuodamas tikslus, vykdymo procesą bei vertinimo kriterijus.
15. Pakeisti Programos priemonių įgyvendinimo plane numatytas priemones, terminus ar priemonę išbraukti iš plano galima tik motyvuotu SC “SEDULINA” direktoriaus įsakymu, nurodant objektyvias priežastis.

16. SC “SEDULINA” interneto svetainėje skelbiama SC “SEDULINA” korupcijos prevencijos programa bei Programos įgyvendinimo planas.

VI. PROGRAMOS ATNAUJINIMAS

17. SC “SEDULINA” darbuotojai, nevyriausybinės organizacijos ir kiti fiziniai bei juridiniai asmenys gali teikti pasiūlymus dėl Programos nuostatų, tikslų bei uždavinių įgyvendinimo, Programos priemonių plano tikslinimo ar atnaujinimo, papildymo per visą Programos įgyvendinimo laikotarpį.
18. SC “SEDULINA” direktorius, asmuo atsakingas už korupcijos Programos įgyvendinimą, atsižvelgę į gautus pasiūlymus, parengia naujo laikotarpio Programos įgyvendinimo priemonių plano projektą, o prireikus ir Programos pakeitimo projektą. Parengtą projektą tvirtina SC “SEDULINA” direktorius bei pateikia SAM Korupcijos prevencijos skyriui.

__________________________________________

PATVIRTINTA

UAB “Sedulinos sveikatos centras”“

Direktoriaus 2019 m. kovo  5 d.

įsakymu Nr. ISK-V-19/16

 

 SC “SEDULINA”  KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PLANAS

2019-2021 METAIS

 

 

Eil. Nr.

Korupcijos prevencijos programos priemonės Įvykdymo laikas

 

Atsakingas vykdytojas

 

1 2 3 4
1. Patikslinti, patvirtinti  ir  prireikus tikslinti įstaigos Korupcijos prevencijos programą ir jos įgyvendinimo 2019–2021 m. priemonių planą. 2019 m. liepos mėn. Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę įstaigoje
2. Analizuoti gautus pasiūlymus dėl Korupcijos prevencijos priemonių ir Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plano pakeitimo ir papildymo Esant poreikiui Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę įstaigoje
2. Darbuotojus supažindinti su Korupcijos prevencijos programa, jos pakeitimais, programos įgyvendinimo planu. Nuolat, esant poreikiui Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę įstaigoje
3. Medicinos darbuotojams vykdyti tik pareigų instrukcijose numatytą veiklą atsižvelgiant į paciento sveikatos būklę, vadovaujantis SAM ir jai pavaldžių įstaigų teisiniais aktais. Nuolat Visi medicinos darbuotojai
4. Informuoti darbuotojus apie naujus Lietuvos Respublikos teisės aktus antikorupcijos tematika  Esant poreikiui Įstaigos vadovas
5. Periodiškai siųsti už korupcijos prevenciją ir kontrolę atsakingą asmenį, kitus darbuotojus į seminarus, mokymus korupcijos prevencijos klausimais Gavus informaciją Įstaigos vadovas
6. Sudaryti sąlygas  darbuotojams,  kitiems piliečiams anonimiškai  pranešti įstaigos vadovybei  savo  įtarimus dėl galimos personalo korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos. Nuolat Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę įstaigoje
7. Įstaigoje gavus pranešimą apie galimą korupcinę veiką, nedelsiant informuoti  įstaigos vadovą Gavus pranešimą Įstaigos darbuotojai;

Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę įstaigoje

8. Esant pagrįstiems įtarimams dėl darbuotojų galimai įvykdytų korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų, užtikrinti, kad būtų įgyvendinamas neišvengiamas teisės aktų pažeidėjų teisinis atsakomybės principas. Turint informaciją Įstaigos vadovas
9. Analizuoti gaunamus skundus (prašymus, pareiškimus) dėl galimų korupcinio pobūdžio nusižengimų, išnagrinėti jų priežastis ir nustatyti jų pašalinimo galimybes. Gavus skundą Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę įstaigoje
10. Įstaigoje skelbti informaciją apie atsakomybę už korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus ir kur turi kreiptis asmuo, susidūręs su korupcinio pobūdžio veika. Nuolat Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę įstaigoje
11. Įstaigos stenduose skelbti apie mokamas ir nemokamas paslaugas (jos apmokamos iš PSDF biudžeto lėšų) bei jų apmokėjimo tvarką Nuolat Įstaigos vadovas
12. Internetiniame tinklalapyje skelbti Sveikatos apsaugos ministerijos, STT pasitikėjimo telefoną ir informaciją „Praneškime apie korupciją“ Nuolat Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę įstaigoje
13. Bendrauti su STT korupcijos prevencijos ir kontrolės klausimais Nuolat Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę įstaigoje
14. Internetiniame tinklalapyje skelbti informaciją apie atsakomybę už korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus. Nuolat Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę įstaigoje
15. Vykdyti anketinę darbuotojų ir pacientų apklausą vertinant Korupcijos prevencijos programos veiksmingumą. Kartą metuose Vidaus medicininio audito vadovas
16. Parengti ir  įstaigos vadovui pateikti metinę ataskaitą apie įstaigos Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plano vykdymą. 2019, 2020, 2021 m.

I ketvirtį

Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę įstaigoje

_______________________________________