Paciento asmens duomenų keitimo

PATVIRTINTA
UAB Sedulinos sveikatos centras
direktorės Irinos Keizo
2019-03-06 įsakymu Nr. ISK-V-19/22

UAB SEDULINOS SVEIKATOS CENTRAS PACIENTO

 ASMENS DUOMENŲ KEITIMO TVARKA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Paciento asmens duomenų keitimo tvarka (toliau – tvarka) nustato paciento vardo, pavardės, adreso ir/ar kontaktinių duomenų (adreso, telefono, elektroninio pašto adreso) keitimo tvarką medicininiuose dokumentuose bei UAB Sedulinos sveikatos centro duomenų bazėse.
2. Tvarkoje naudojamos sąvokos ir santrumpos:
2.1. Asmens sveikatos istorija – Vaiko sveikatos raidos istorija, forma Nr. 025-112/a ir/ar Ambulatorinė asmens sveikatos istorija, forma Nr. 025/a ir/ar Nėštumo eigos įrašai (Asmens sveikatos istorija Nr.) forma 025-111/a ir/ar Odontologo įrašai (Asmens sveikatos istorija Nr.), forma 025-043/a.
2.2. Asmens sveikatos priežiūros specialistas – bet kuris darbuotojas teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas.
2.3. Atsakingas darbuotojas – Registratūros darbuotojas.
2.4. Tvarka – Paciento asmens duomenų keitimo tvarka;
2.5. Poliklinika – UAB Sedulinos sveikatos centras;
2.6. Prašymo pakeisti asmens duomenis blankas – prašymo pakeisti asmens duomenis blankas, išdėstytas šios tvarkos 1 priede.

II. PACIENTO DUOMENŲ KEITIMO TVARKA

3. Paciento duomenų keitimo tvarka:
3.1. Kai pacientas apie vardo, pavardės, adreso ir/ar kontaktinių duomenų (adreso, telefono, elektroninio pašto adreso) pasikeitimus informuoja Registratūros darbuotoją:
3.1.1. Registratūros darbuotojas pateikia pacientui užpildyti prašymo pakeisti asmens duomenis blanką.
3.1.2. Užpildytą blanką pacientas pateikia bet kuriam Registratūros darbuotojui.
3.2. Kai pacientas apie vardo, pavardės, adreso ir/ar kontaktinių duomenų (adreso, telefono, elektroninio pašto adreso) pasikeitimus informuoja asmens sveikatos priežiūros specialistą:
3.2.1. Asmens sveikatos priežiūros specialistas pateikia pacientui užpildyti prašymo pakeisti asmens duomenis blanką ir kilus klausimų konsultuoja pacientą blanko pildymo klausimais.
3.2.2. Pacientas užpildytą blanką pateikia slaugytojui arba asmens sveikatos priežiūros specialistui, jei šis dirba be slaugytojo.
3.2.3. Slaugytojas (asmens sveikatos priežiūros specialistas, dirbantis be slaugytojo) ne vėliau kaip tą pačią darbo dieną Paciento užpildytą blanką perduoda atsakingam darbuotojui.
4. Atsakingas darbuotojas:
4.1. gavęs paciento prašymą ne vėliau kaip kitą darbo dieną pagal jame pateiktą informaciją pakeičia asmens duomenis duomenų bazėse;
4.2. asmens sveikatos istorijoje (popierinėje) asmens duomenis keičia iš naujo atspausdindamas ir užklijuodamas asmens sveikatos istorijos viršelį.

 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

5. Tvarkos vykdymo kontrolę atlieka Registratūros vedėjas.
6. Tvarka peržiūrima pasikeitus asmens duomenų tvarkymą reglamentuojantiems norminiams ir lokaliniams teisės aktams.
7. Tvarka gali būti keičiama direktoriaus iniciatyva.

________________________