Paslaugų teikimo tvarka

PATVIRTINTA
UAB Sedulinos sveikatos centras
Direktorės Irinos Keizo
2019-03-01 Nr. ISK-V-19/13

UAB ,SEDULINOS SVEIKATOS CENTRAS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKA

I. BENDROS NUOSTATOS

1. UAB Sedulinos sveikatos centras teikiamos pirminio lygio ambulatorinės sveikatos priežiūros paslaugos.
2. Pirminio lygio nemokamos paslaugos teikiamos visiems pacientams, kurie yra prisirašę prie UAB Sedulinos sveikatos centras, registruoti pacientų sąraše ir teisės aktų nustatyta tvarka yra apdrausti ar apsidraudę privalomuoju sveikatos draudimu.
3. Registruotis pas pirminio lygio specialistus, šeimos gydytojus, terapeutus, pediatrus bei slaugytojus kiekvienas pacientas gali be siuntimo – registracija vykdoma eilės tvarka.
4. Antrinio lygio konsultacijoms paciento šeimos gydytojo siuntimas nėra būtinas. Apie įstaigoje teikiamas antrinio lygio paslaugas galite sužinoti registratūroje prie. Pacientas savo iniciatyva (neturėdamas siuntimo) sumokėjęs už II lygio specialisto konsultaciją, gali kreiptis ir gauti pageidaujamo gydytojo specialisto konsultaciją.
5. Poliklinika teikia mokamas ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kurių teikimą ir apmokėjimą už jas reglamentuoja LR teisės aktai UAB Sedulinos sveikatos centras direktoriausįsakymai.
6. Būtinoji medicinos pagalba teikiama kiekvienam besikreipiančiam į UAB Sedulinos sveikatos centras, nepriklausomai nuo jo gyvenamosios vietos ir socialinių garantijų.
7. Teikiant asmens sveikatos priežiūros paslaugas nepilnamečiams pacientams, privalo dalyvauti jų įstatyminiai atstovai, tačiau jie savo veiksmais neturi teisės trukdyti dirbančiam personalui.
8. Atliekami profilaktiniai sveikatos patikrinimai: darbuotojui įsidarbinant ir jau dirbant, vairuotojams, dėl šaunamojo ginklo.

II. FINANSUOJAMOS IŠ VALSTYBĖS LĖŠŲ PROFILAKTINĖS SVEIKATOS PROGRAMOS

1. Gimdos kaklelio vėžio ankstyvosios diagnostikos programa skirta moterims nuo 25-60 metų amžiaus.
2. Krūties vėžio ankstyvosios diagnostikos programa skirta moterims nuo 50-69 metų amžiaus.
3. Priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos programa skirta vytams nuo 50 iki 75 m. ir vyrams nuo 45m., jei tėvai ir broliai sirgo priešinės liaukos vėžiu.
4. Širdies ir kraujagyslių ligų prevencijos programa skirta vyrams nuo 40 iki 55 metų ir moterims nuo 50 iki 65 metų.
5. Storosios žarnos ir vėžio ankstyvosios diagnostikos programa skirta 50-74 metų amžiaus asmenims.
6. Vaikų krūminių dantų dengimas silantais. Ši programa skirta vaikams nuo 6 iki 14 m.

III. NEMOKAMŲ PASLAUGŲ NOMENKLATŪRA IR ASORTIMENTAS, JŲ TEIKIMO TVARKA

1. UAB Sedulinos sveikatos centras teikiamos šios nemokamos paslaugos:
1.1. būtinoji medicinos pagalba;
1.2. ligų diagnozavimas ir jų gydymas pagal kompetenciją, gydymo tęstinumo užtikrinimas, slauga.
2. Prevencinės medicinos paslaugos:
2.1. sveikatos ugdymas ir ligų profilaktika,
2.2. profilaktiniai gyventojų sveikatos patikrinimai,
2.3. vaikų ir suaugusiųjų skiepijimas,
2.4. naujagimių, kūdikių ir vaikų raidos stebėjimas,
2.5. nėščiųjų stebėjimas.
3. Sveikatos ugdymo paslaugos:
3.1. pacientų slaugymas namuose nustatant individualius slaugos poreikius bei veiklos tvarką,
3.2. Pacientų darbingumo medicininė ekspertizė, vadovaujantis laikinojo nedarbingumo ekspertizės taisyklėmis:
3.2.1. laikinojo nedarbingumo pažymėjimų išdavimas;
3.2.2. siuntimų į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą (NDNT) pildymas.
4. Odontologinės pagalbos teikimas bendrosios praktikos gydytojo odontologo kompetencijos ribose.
5. Mirties konstatavimas ir mirties liudijimų išdavimas, jeigu mirties priežastys aiškios.
6. Greitosios medicinos pagalbos paslaugos.
7. Nemokamų paslaugų teikimo tvarka:
7.1. būtinosios medicinos pagalbos paslaugos teikiamos nemokamai visiems LR gyventojams,
7.2. kitos ambulatorinės paslaugos nemokamai teikiamos asmenims, apdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu ir prisirašiusiems UAB Sedulinos sveikatos centras.

IV MOKAMŲ IR NEMOKAMŲ PASLAUGŲ TEIKIMAS

1.Nemokamos pirminės sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos:
1.1. prie įstaigos ir jos gydytojų prisirašiusiems pacientams, apdraustiesiems privalomuoju sveikatos draudimu,
2. asmenims, už kuriuos mokamos privalomojo sveikatos draudimo įmokos (įmonių, įstaigų, organizacijų, ūkinių bendrijų ir kt.),
2.1. asmenims, kurie patys moka privalomojo sveikatos draudimo įmokas (individualiųjų įmonių savininkai ir kt.),
2.2. asmenims, apdraustiesiems valstybės lėšomis, kurių sąrašą reglamentuoja Privalomojo sveikatos draudimo įstatymas (šio įstatymo 5 straipsnio 4 dalis),
2.3. Būtinoji medicinos pagalba teikiama visiems asmenims, neatsižvelgiant į draustumą privalomuoju sveikatos draudimu, apsilankymų įstaigoje skaičių, gyvenamąją vietą ir kitas aplinkybes. Būtinosios medicinos pagalbos teikimo tvarką ir apimtį nustato LR SAM 2004-04-08 įsakymas Nr. V-208 „Dėl būtinosios medicinos pagalbos ir būtinosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo tvarkos bei masto patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 55-1915),
2.4. Kariams bei asmenims, sulaikytiems policijos, esantiems kardomojo kalinimo vietose, bei nuteistiesiems sveikatos priežiūros paslaugos apmokamos iš valstybės biudžeto ir teikiamos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka.
3. Mokamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos, jeigu:
3.1. pacientas yra neapdraustas privalomuoju sveikatos draudimu ir kreipiasi į sveikatos priežiūros įstaigą dėl paslaugų suteikimo,
3.2. už antrinio lygio sveikatos priežiūros specialistų konsultacijas ir diagnostiką,
3.3. pacientas pageidauja, kad jam butų teikiamos papildomos paslaugos, t.y. paslaugos, kurias pasirenka pacientas ir jos nėra susijusios su pagrindinės ligos gydymu,
3.4. teikiamos sveikatos priežiūros paslaugos, kurios išvardytos mokamų paslaugų sąraše ir nepriskirtos būtinosios medicinos pagalbos paslaugoms,
3.5. sveikatos priežiūros įstaiga yra išnaudojusi lėšas (lėšų limitą), numatytas sutartyje su teritorine ligonių kasa ir įstaigos administracija yra matomoje vietoje paskelbusi, kad laikinai, dėl lėšų trūkumo, negali teikti tam tikrų planinio gydymo paslaugų, o apdraustasis pacientas, norėdamas gauti paslaugą skubos tvarka, sutinka pats už ją sumokėti. Sutartyje su teritorine ligonių kasa yra numatyta, kad tais atvejais įstaiga privalo pacientus registruoti planinei sveikatos priežiūrai, nurodydama konkrečią paslaugų suteikimo datą ar įstaigas, kuriose pacientai greičiau gali gauti paslaugas,
3.6. mokamos medicininės paslaugos teikiamos pagal UAB Sedulinos sveikatos centras direktoriaus 2019-02-25 įsak. Nr. ISK-V-05 „Mokamų paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarka“ patvirtintą dokumentą.

V. MOKĖJIMO UŽ PASLAUGAS TVARKA

1. Paciento sutikimas mokėti už asmens sveikatos paslaugas turi būti patvirtintas jo parašu Asmens sveikatos istorijoje ar (ir) mokamų paslaugų lape.
2. Pacientui suteikiama informacija apie mokamą paslaugą, jos kainą, teikimo ir apmokėjimo tvarką.
3. Pacientui sutikus mokėti už paslaugą pildomas mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų lapas, nurodant paslaugą ir jos kainą. Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų apskaitos lapą pasirašo gydytojas ir pacientas.
4. Pacientas už mokamas paslaugas sumoka UAB Sedulinos sveikatos centras registratūros kasoje.
5. Mokėdamas kasoje pacientas pateikia mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų apskaitos lapą ir gavus kasos čekį jį pateikia gydytojui.
6. Mokamos paslaugos apskaitos lapas saugomas UAB Sedulinos sveikatos centras kasoje.
7. Paslauga teikiama pacientui už ją sumokėjus.
8. Apie mokamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos teikimą atžymima ligonio Asmens ambulatorinėje kortelėje (F Nr.025/a).
9. Paciento mirties atveju, pinigai sumokėti už tyrimą ar gydymą, negrąžinami.
10. Pacientui negavus visų apmokėtų sveikatos priežiūros paslaugų ( atsisakius paslaugų, mirus) pinigai grąžinami per 3 darbo dienas, pacientui arba jo artimiesiems pateikus rašytinį prašymą administracijos vardu.

VI. DĖL VAIKŲ DANTŲ DENGIMO SILANTINĖMIS MEDŽIAGOMIS

1. LR Vyriausybės patvirtintoje Vaikų sveikatos 2004m. Programoje numatytas 6-8 metų amžiaus vaikų krūminių dantų dengimas silantinėmis medžiagomis.
2. Šios procedūros tikslas – profilaktiškai apsaugoti 6-8 metų vaikų nuolatinius sveikus pirmuosius krūminius dantis nuo dantų ėduonies.
3. Vaikų dantų dengimą silantais organizuoja rajono savivaldybės gydytoja ir jis yra vykdomas nemokamai ( finansuojant Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis). Organizuotų vaikų dantų patikrinimas ir padengimas silantais vykdomas pagal iš anksto Poliklinikos su ugdymo įstaiga suderintą grafiką, o neorganizuotus vaikus tėvai atsiveda patys.

Informaciją telefonu teikiame: – UAB Sedulinos sveikatos centas registratūroje tel. (8 386) 48 702, (8 386) 48 715, darbo dienomis nuo 800iki 1900 val.

_____________________________