Žalos atlyginimo

PATVIRTINTA

UAB Sedulinos sveikatos centro direktorės

Irinos Keizo

2019-03-05 įsakymu Nr. ISK-V-19/20

UAB SEDULINOS SVEIKATOS CENTRO PAREIŠKIMŲ ALYGINTI ŽALĄ

NAGRINĖJIMO TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Pareiškimų atlyginti žalą nagrinėjimo tvarka (toliau – tvarka) nustato pacientų, jų atstovų ar kitų trečiųjų asmenų pareiškimų atlyginti žalą nagrinėjimo tvarką.
2. Tvarka parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymu (Žin. 1996, Nr. 102-2317, 2009, Nr. 145-6425 su vėlesniais pakeitimais), kitų teisės aktų reikalavimais su tikslu užtikrinti savalaikį pareiškimų atlyginti žalą nagrinėjimą bei teikiamų paslaugų kokybės gerinimą.
3. Tvarkoje naudojamos šios sąvokos:
Poliklinika – UAB „Sedulinos sveikatos centras“;
Pareiškėjas – pacientas, jo atstovas ar kitas tretysis asmuo, pateikęs pareiškimą atlyginti žalą;
Pareiškimas – pareiškėjo raštiškas kreipimasis, dėl Poliklinikos darbuotojų veiksmų ar neveikimo, kuriais pareiškėjo manymu pažeistos jo teisės ar teisėti interesai bei šiais veiksmais ar neveikimu padarytos žalos atlyginimo;
Atsakingas darbuotojas – Poliklinikos darbuotojas, kuriam pavesta nagrinėti pareiškimą;
Atsakymas – motyvuotas raštas pareiškėjui, kuriuo atsakoma į jo kreipimąsi.

II. PAREIŠKIMŲ PRIĖMIMAS

4. Pareiškėjas pareiškimą gali pateikti Poliklinikos administracijos darbo laiku atvykęs į Poliklinikos raštinę ar savo pareiškimą atsiuntęs per pasiuntinį, paštu.
5. Jei pareiškėjas su pareiškimu kreipiasi į kitą darbuotoją, šis nedelsdamas nukreipia jį į administraciją.
6. Pareiškimas turi būti:
6.1. Parašytas valstybine kalba;
6.2. Parašytas įskaitomai;
6.3. Aiškiai ir motyvuotai išdėstyta pareiškimo esmė;
6.4. Pareiškėjo pasirašytas, jame nurodytas pareiškėjo vardas, pavardė, faktinė gyvenamoji (buveinės) vieta, telefonas, elektroninio pašto adresas. Tuo atveju, jei pareiškimą paduoda atstovas, papildomai pateikiamas atstovavimą liudijantis dokumentas ir nurodomi paciento, kurio vardu jis kreipiasi duomenys: vardas, pavardė, gyvenamoji vieta;
6.5. Prie paštu siunčiamo pareiškimo pridėta notaro ar kita teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta pareiškėjo asmens dokumento kopija. Betarpiškai pateikiant pareiškimą asmens dokumentas pateikiamas jį priimančiam raštinės darbuotojui, kuris padaro dokumento kopiją. Atstovas, pateikdamas pareiškimą papildomai pateikia teisės aktų nustatyta tvarka sudarytą atstovavimą patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtiną jo kopiją;
6.6. Poliklinikoje gautas ne vėliau kaip per vienerius metus nuo paciento sužinojimo apie pažeistą teisę, bet ne vėliau kaip per trejus metus nuo teisių pažeidimo dienos.
7. Pareiškimas, pateiktas elektroniniu būdu ir pasirašytas saugiu elektroniniu parašu, prilyginama Visi pareiškimai (įskaitant ir neatitinkančius šios tvarkos 6 p. keliamų reikalavimų) registruojami administracijoje prašymų, skundų ir pareiškimų registre. Pareiškimas žymimas registracijos ir kontrolės spaudais. Registracijos spaude įrašoma pareiškimo gavimo data, registracijos numeris, kontrolės spaude – užduoties įvykdymo laikas. Užduoties įvykdymui skiriamas ne ilgesnis kaip 18 darbo dienų nuo pareiškimo gavimo dienos terminas.

III. PAREIŠKIMŲ NAGRINĖJIMAS

8. Gavus pareiškimą atliekamas neplaninis vidaus medicininis auditas.
9. Apie pareiškimą auditą atliekantis asmuo nedelsiant, nepažeisdamas draudimo sutartyje (draudimo taisyklėse) numatytų terminų informuoja Poliklinikos atsakomybę Sveikatos priežiūros įstaigų civilinės atsakomybės už pacientams padarytą žalą draudimu apdraudusią draudimo bendrovę (toliau – draudimo bendrovė). ,
10. Neplaninis auditas atliekamas vadovaujantis poliklinikos direktoriaus patvirtinta procedūra „Kokybės vidaus auditas“.
11. Audito išvados pateikiamos Poliklinikos direktoriui.
12. Audito išvados arba jų dalis gali būti pateikta draudimo bendrovei.
13. Prireikus gali būti atliekamas papildomas tyrimas dėl pareiškime nurodomų aplinkybių.
14. Atsakymas pareiškėjui turi būti parengtas ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) darbo dienų nuo pareiškimo gavimo dienos.
15. Sudėtingais atvejais gali būti pratęstas pareiškimo nagrinėjimo terminas. Atsakymo pareiškėjui pateikimas taip pat gali būti atidedamas iki draudimo bendrovė atliks tyrimą dėl įvykio pripažinimo draudžiamuoju (nedraudžiamuoju) ir pateiks savo išvadas. Abiem atvejais pareiškėjas yra informuojamas apie pareiškimo nagrinėjimo eigą bei nagrinėjimo pratęsimo priežastis.

IV. PAREIŠKIMAI NEATITINKANTYS REIKALAVIMŲ

16. Bent vieno šios tvarkos 6 p. reikalavimų neatitinkantys pareiškimai nenagrinėjami. Esant kontaktiniams duomenims šie pareiškimai grąžinami juos pateikusiam asmeniui nurodant dėl kokių priežasčių jie nėra nagrinėjami.
17. Nenagrinėjami pareiškėjo pakartotinai pateikti pareiškimai tuo pačiu klausimu tais pačiais motyvais (išskyurs 17 p. aptartą atvejį). Šiuo atveju pareiškėjui siunčiamas pranešimas, kuriuo motyvuotai atsisakoma pakartotinai nagrinėti jo pareiškimą ir/arba prašoma pateikti papildomus dokumentus.
18. Nenagrinėjami su poliklinikos veikla nesusiję pareiškimai. Šiuo atveju pareiškėjui gali būti nurodoma, kuri institucija yra kompetentinga nagrinėti jo pareiškimą.
19. Nustačius, jog pareiškimas nenagrinėtinas, pareiškėjui kuo greičiau, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas siunčiamas atsakymas nurodant atsisakymo nagrinėti jo pateiktą pareiškimą priežastis.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

20. Pareiškėjas, nesutinkantis su poliklinikos sprendimu dėl pareiškimo, gali sprendimą apskųsti teisės aktų nustatyta tvarka.
21. Poliklinikos direktorius pusmečio bei metų pabaigoje rengia pareiškimų apibendrinimus, analizuoja pareiškimus bei teikia išvadas. Išvados pateikiamos vadovybinei analizei.