Vidaus tvarkos taisyklės

Tvirtinu
UAB Sedulinos sveikatos centras
Direktorė Irina Keizo
2019-01-10

UAB SEDULINOS SVEIKATOS CENTRAS
VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. UAB Sedulinos sveikatos centras (toliau vadinama Poliklinika) vidaus tvarkos taisyklės reglamentuoja įstaigos vidaus tvarką, jos darbuotojų, pacientų, jų atstovų ir lankytojų teises, pareigas bei elgesio taisykles.
2. Taisyklės parengtos vadovaujantis asmens sveikatos priežiūrą reglamentuojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais ir įstaigos vadovo įsakymais.
3. Taisyklėse vartojamos sąvokos:
3.1. asmens duomenų tvarkymas – bet kuris su asmens duomenimis atliekamas veiksmas: rinkimas, užrašymas, kaupimas, saugojimas, klasifikavimas, grupavimas, jungimas, keitimas (papildymas ar taisymas), teikimas, paskelbimas, naudojimas, loginės ir (arba) aritmetinės operacijos, paieška, skleidimas, naikinimas ar kitoks veiksmas arba veiksmų rinkinys.
3.2. asmens dokumentas – pasas, asmens tapatybės kortelė, leidimas laikinai (nuolat) gyventi Lietuvoje, vairuotojo pažymėjimas;
3.3. asmens sveikatos priežiūros paslaugos (toliau – paslaugos) – paslaugos, kurių tikslas
sustiprinti sveikatą, teikiamos turint Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos išduotą licenciją;
3.4. asmens sveikatos priežiūros specialistas – Poliklinikos darbuotojas, teikiantis paslaugas;
3.5. lankytojas – bet kuris asmuo nesantis Poliklinikos darbuotoju, pacientu ar paciento atstovu;
3.6. mokamos paslaugos – asmens sveikatos priežiūros įstaigos teikiamos paslaugos, už kurias moka patys pacientai arba už juos gali mokėti kiti fiziniai arba juridiniai asmenys
3.7. nemokamos paslaugos – paslaugos apmokamos apdraustiesiems Privalomuoju sveikatos draudimu (PSD), dėl kurių apmokėjimo Poliklinika yra sudariusi sutartį su teritorine ligonių kasa;
3.8. nepilnametis pacientas – pacientas iki 18 metų, išskyrus asmenis, kuriuos teismas pripažino veiksniais (emancipuotais);
3.9. pacientas – asmuo, kuris naudojasi Poliklinikos teikiamomis paslaugomis, nepaisant to ar jis sveikas ar ligonis;
3.10. paciento atstovas – atstovas pagal įstatymą (tėvai, įtėviai, globėjai, rūpintojai) ar atstovas pagal pavedimą. Atstovą pagal pavedimą gali pasirinkti pacientas nuo 16 metų. Atstovo pagal pavedimą įgaliojimai įforminami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;
3.11. Poliklinikos darbuotojas – asmuo, sudaręs darbo sutartį su Poliklinika;
3.12. siuntimas – tai gydytojo kreipimasis į kitą gydytoją, siekiant pasikonsultuoti dėl paciento sveikatos būklės, diagnozės nustatymo ar patikslinimo, gydymo taktikos (pradėti, pratęsti, pakeisti ar nutraukti pradėtą gydymą) ar darbingumo, pateikiant informaciją apie pacientui iki siuntimo nustatytą diagnozę, atliktus tyrimus ir konsultavusių gydytojų specialistų išvadas, taikytą gydymą bei užpildant nustatytos formos dokumentus.

II. POLIKLINIKOS DARBO LAIKAS

4. Paslaugos Poliklinikoje teikiamos pirmadieniais – penktadieniais nuo 8 val. iki 19 val., pagal specialistų priėmimo grafiką. Poliklinikos administracija dirba pagal Poliklinikos vadovo patvirtintą darbo grafiką. Administracijos ir specialistų darbo laikas nurodomas ant kabineto durų.
5. Poliklinikos nedarbo metu prisirašiusiems pacientams paslaugos teikiamos kitoje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, su kuria Poliklinika yra sudariusi sutartį – VšĮ „Visagino ligoninė“ priėmimo skyriuje. Ši informacija skelbiama Poliklinikos informacinėje lentoje ir autoatsakovu, paskambinus registratūros telefonu nedarbo metu.

III. PRISIRAŠYMAS PRIE POLIKLINIKOS, GYDYTOJO PASIRINKIMAS IR PAKEITIMAS

6. Pacientų prisirašymo prie Poliklinikos tvarką reglamentuoja 2001 m. lapkričio 9 d. LR sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. 583 „Dėl gyventojų prisirašymo prie pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigų tvarkos“ (Žin., 2001, Nr.96-3400 su vėlesniais pakeitimais).
7. Asmuo, pageidaujantis prisirašyti prie Poliklinikos, darbo laiku turi kreiptis į Registratūrą bei pateikti savo asmens dokumentą. Jei prie Poliklinikos norima prirašyti nepilnametį asmenį, pateikiamas jo gimimo liudijimas bei jo atstovo asmens dokumentas.
8. Prisirašant prie Poliklinikos užpildomas bei pasirašomas „Prašymas gydytis pasirinktoje pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigoje“ (forma Nr. 025-025-1/a). Pildant prašymą galima pasirinkti konkretų Poliklinikoje dirbantį šeimos (vidaus ligų ir/ar vaikų ligų) gydytoją. Nepasirinkęs konkretaus gydytojo, prašymą rašantis asmuo savo parašu patvirtina sutikimą lankytis pas Poliklinikos darbuotojų paskirtą šeimos (vidaus ligų ir/ar vaikų ligų) gydytoją ir/ar gydytoją psichiatrą.
9. Jei paciento pasirinkto šeimos (vidaus ligų ar vaikų ligų) gydytojo aptarnaujamų gyventojų skaičius viršija 2005 m. gruodžio 5 d. LR sveikatos apsaugos ministro įsakyme Nr.V-943 „Dėl pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų organizavimo ir apmokėjimo tvarkos aprašo bei pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir bazinių kainų tvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 143-5205 su vėlesniais pakeitimais) nustatytą aptarnaujamų gyventojų skaičiaus maksimalų normatyvą, Poliklinikos darbuotojai turi teisę parinkti pacientui kitą gydytoją.
10. Nepilnamečiam pacientui sulaukus 18 m., jam paslaugas teikia šeimos arba vidaus ligų gydytojas. Šeimos arba vidaus ligų gydytoją pacientas gali pasirinkti pats užpildydamas formą
Nr. 025-025-2/a likus ne mažiau kaip 5 (penkiom) darbo dienoms iki sukaks 18 m., kitu atveju, jį parenka Poliklinikos darbuotojas.
11. Jei asmuo, pildantis prašymą, yra neraštingas, prašymą už jį gali užpildyti Poliklinikos darbuotojas. Prašyme įrašoma, dėl kokių priežasčių jį užpildė Poliklinikos darbuotojas. Prašymas tvirtinamas dviem Poliklinikos darbuotojų parašais.
12. Užpildęs „Prašymą gydytis pasirinktoje pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigoje“ (forma Nr. 025-025-1/a) asmuo patvirtina suprantąs ir sutinkąs, kad Poliklinika tvarkys jo asmens duomenis – vardą, pavardę, asmens kodą, gimimo datą, gyvenamąją vietą, telefoną, elektroninio pašto adresą, socialinio draudimo numerį bei informaciją apie draustumą, taip pat ypatingus duomenis apie sveikatą. Duomenys bus tvarkomi paslaugų teikimo tikslu.
13. Prisirašydamas prie Poliklinikos, asmuo moka 2001 m. lapkričio 9 d. sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. 583 „Dėl gyventojų prisirašymo prie pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigų tvarkos“ (Žin., 2001, Nr. 96-3400 su vėlesniais pakeitimais) nustatyto dydžio mokestį.
14. Prie Poliklinikos norintys prisirašyti asmenys, kurie gyvena už Visagino miesto mikrorajonų ribų, gali būti įspėjami, jog dėl didelio atstumo tarp jų gyvenamosios vietos ir Poliklinikos paslaugos nebus teikiamos paciento namuose. Pacientui nesutinkant su šia išlyga Poliklinika turi teisę jo neprirašyti.
15. Prisirašymo prie šeimos (vidaus ligų, ir/ar vaikų ligų gydytojo) pakeitimo atvejai:
15.1. Paciento pageidavimu, tokiu atveju pacientas Registratūroje turi užpildyti Prašymą (forma
025-025-2/a) gydytis pas kitą gydytoją;
15.2. nutrukus gydytojo darbo teisiniams santykiams su Poliklinika;
15.3. administracijai pripažinus pagrįstu gydytojo atsisakymą aptarnauti pacientą dėl netinkamo paciento pareigų vykdymo;
15.4. suėjus pacientui 18m., prisirašiusiam prie vaikų ligų gydytojo.
16. Atsiradus šių taisyklių 15.2-18.4 punktuose nurodytoms aplinkybėms ir nesant paciento prašymo pasirinkti kitą gydytoją, Poliklinikos darbuotojai parenka pacientui kitą šeimos (vidaus ligų ir/ar vaikų ligų) gydytoją ir/ar gydytoją psichiatrą.

IV. REGISTRACIJA PASLAUGOMS

17. Paslaugos pacientams teikiamos pagal išankstinę registraciją, išskyrus būtinąją medicinos pagalbą.
18. Pacientas be atskiro siuntimo gali kreiptis pas gydytoją prie kurio prisirašė (šeimos gydytoją; vaikų ligų gydytoją; vidaus ligų gydytoją; psichiatrą) bei kreiptis į gydytojus specialistus (chirurgą, akušerį ginekologą, odontologą).
19. Pacientas gali užsiregistruoti pas gydytoją šiais būdais:
19.1. atvykęs į Polikliniką, tokiu atveju pacientas kreipiasi į Registratūrą, pateikia asmens dokumentą.
19.2. paskambinęs Poliklinikos registratūros telefonu, tokiu atveju pacientas atsiliepusiam darbuotojui nurodo vardą, pavardę, gimimo datą. Registratūros darbuotojas pacientui suteikia informaciją apie galimą priėmimo datą ir laiką, gydytojo pavardę bei kabineto numerį.
19.3. internetu Poliklinikos išankstinės registracijos sistemoje adresu www.sedulina.lt
20. Pacientai, turintys specialiųjų poreikių gali kreiptis dėl ilgesnės priėmimo trukmės.
21. Jei pacientas registruojasi mokamoms paslaugoms jis informuojamas apie pageidaujamų paslaugų kainą. Jei registracijos metu Registratūros darbuotojas negali įvertinti būsimų paslaugų apimties, sudėtingumo ir galimos bendros paslaugų kainos, pacientas yra informuojamas apie pageidaujamų ir preliminariai tikėtinų paslaugų kainas.
22. Pacientas, negalėdamas atvykti į priėmimą nustatytu laiku, privalo apie tai kuo anksčiau informuoti Registratūrą. Vizitą galima atšaukti paskambinus į Registratūrą, atvykus į Polikliniką arba jei registravosi internetu, per Poliklinikos išankstinę registracijos sistemą.
23. Atšaukdamas vizitą pas gydytoją, pacientas gali suderinti kito vizito laiką.
24. Asmens sveikatos priežiūros specialistui susirgus ir nesant galimybės užtikrinti paslaugų teikimo, iš anksto užsiregistravę pacientai telefonu yra informuojami apie vizito pas asmens sveikatos priežiūros specialistą perkėlimą. Šiuo atveju su pacientu suderinama kita jo vizito data ir laikas. Už informavimą apie vizito atšaukimą bei jo perkėlimą atsakingas Registratūros darbuotojas arba kitas paskirtas atsakingas darbuotojas.

IV. PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKA

25. Poliklinikoje teikiamos pirminio ir antrinio lygio ambulatorinės paslaugos, kurios yra nurodytos Poliklinikai išduotoje licencijoje, ir kitos, ne asmens sveikatos priežiūros paslaugos, kurių teikimui nereikalinga licencija.
26. Pirminio lygio nemokamos paslaugos, dėl kurių apmokėjimo iš PSDF biudžeto lėšų sudaryta sutartis su teritorine ligonių kasa, teikiamos LR teisės aktų nustatyta tvarka visiems prie Poliklinikos prisirašiusiems pacientams, kurie paslaugų teikimo momentu yra apdrausti privalomuoju sveikatos draudimu.
27. Už pirminio ir antrinio lygio paslaugas, kurių nekompensuoja PSDF, bei nemedicinines paslaugas pacientai apmoka savo lėšomis arba už pacientus apmoka kiti juridiniai ar fiziniai asmenys.
28. Būtinoji medicinos pagalba teikiama nemokamai kiekvienam besikreipiančiam į Polikliniką, nepriklausomai nuo jo gyvenamosios vietos, prisirašymo prie Poliklinikos ir socialinių garantijų, kaip tai reglamentuoja LR teisės aktai.
29. Šeimos (vidaus ligų ir/ar vaikų ligų, psichiatrai) gydytojai, bendruomenės ir/ar bendrosios praktikos Slaugytojai LR teisės aktų ir administracijos vadovo nustatyta tvarka teikia pirmines ambulatorines paslaugas paciento namuose. Paslaugos namuose teikiamos tik tuo atveju, jei pacientas dėl savo sveikatos būklės negali pats atvykti į Polikliniką. Kitu atveju paslaugų teikimas namuose yra laikoma komforto paslauga ir yra apmokamos pacientų lėšomis. Pacientai, norintys gauti paslaugas namuose, tame tarpe ir slaugos paslaugas, registruojasi Poliklinikos telefonu. Prieš teikiant paslaugas namuose sveikatos priežiūros specialistai susisiekia su užsiregistravusiais pacientais ar jų artimaisiais ir įvertina klinikinę situaciją bei jos teikimo namuose tikslingumą.
30. Laikoma, kad atvykęs į Polikliniką ar į namus pirminės asmens sveikatos priežiūros specialistą iškvietęs pacientas bei pasirašęs „Paciento informavimo ir valios pareiškimo“ lapą yra informuotas ir sutinka, kad jį apžiūrėtų, įvertintų jo sveikatos būklę, paskirtų ir atliktų būtinas tyrimų ir gydymo procedūras, paskirtų gydymą.
31. Teikiant paslaugas, paslaugos teikimo vietoje gali būti tik pacientas, jo atstovas, paslaugą teikiantys asmens sveikatos priežiūros specialistai. Atstovai savo veiksmais neturi teisės trukdyti paslaugas teikiantiems asmens sveikatos priežiūros specialistams. Tretieji asmenys (artimieji, giminės ar kt.), paciento virš 16m. priėmimo metu gali dalyvauti tik su paciento sutikimu.
32. Paslaugos nepilnamečiams pacientams iki 16 metų teikiamos tik su jų atstovų sutikimu. Nepilnamečiams pacientams nuo 16 metų paslaugos teikiamos tik jiems sutinkant.
33. Nepilnametis pacientas iki 16 metų, kuris, gydytojo pagrįsta nuomone, išreikšta medicinos dokumentuose, gali pats teisingai vertinti savo sveikatos būklę, turi teisę savarankiškai kreiptis ir spręsti dėl jam reikiamų sveikatos priežiūros paslaugų teikimo, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus.
34. Planine tvarka pacientai pas asmens sveikatos priežiūros specialistus priimami išankstinėje registracijoje numatytu laiku. Siekiama, kad pacientas būtų priimtas ne vėliau kaip per 15 minučių
nuo registracijoje nurodyto laiko. Jei pacientas pavėluoja į priėmimą, jo priėmimas nėra užtikrinamas.
35. Jei dėl svarbių aplinkybių asmens sveikatos priežiūros specialistas aptarnauja pacientą ilgiau negu planuota, kiti pacientai priimami eilės tvarka vėlesniu nei nurodyta registracijoje laiku.
36. Planinės paslaugos neteikiamos neblaiviems, apsvaigusiems nuo narkotinių ar psichotropinių medžiagų asmenims (išskyrus būtinąją medicinos pagalbą). Kilus įtarimų dėl paciento blaivumo, apsvaigimo nuo narkotinių ar psichotropinių medžiagų, paslaugą teikiantis darbuotojas pasiūlo pacientui pasitikrinti dėl blaivumo ir/ar apsvaigimo nuo narkotinių ar psichotropinių medžiagų. Paciento atsisakymas pasitikrinti laikomas neblaivumo ir/ar atitinkamo apsvaigimo fakto pripažinimu bei fiksuojamas medicininėje dokumentacijoje.
37. Iš anksto neužsiregistravusiam pacientui nemokamai teikiamos tik būtinosios medicinos pagalbos paslaugos.
38. Jeigu, priimant iš anksto neužsiregistravusį pacientą be eilės, kitiems laukiantiems pacientams kyla klausimų, su gydytoju dirbantis slaugytojas informuoja apie priėmimo ne pagal išankstinės registracijos laiką priežastis bei tolesnę pacientų priėmimo tvarką.
39. Asmens sveikatos istorija yra Poliklinikos dokumentas, saugomas jos Registratūroje arba archyve. Nei pacientas, nei jo atstovai neturi teisės patys šio dokumento laikyti (saugoti), nešioti ar išsinešti iš Poliklinikos. Pacientui persirašius į kitą pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigą, jo asmens sveikatos istorija išsiunčiama tai įstaigai pagal gautą raštišką prašymą (forma 025-025-3/a).
40. Prireikus, paciento asmens sveikatos istoriją ir/ar kitus medicininius dokumentus (tyrimų rezultatus, rentgeno nuotraukas ir pan.) iš vieno gydytojo kabineto į kitą gali pernešti tik Poliklinikos darbuotojai.

V. PACIENTŲ SIUNTIMO TYRIMAMS, KONSULTACIJOMS IR PERKĖLIMO Į KITĄ GYDYMO ĮSTAIGĄ TVARKA

41. Gydytojas, norėdamas pasikonsultuoti su kitu gydytoju ar atlikti papildomus tyrimus, išduodama jam siuntimą pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.
42. Pacientas, gavęs į rankas tyrimų atsakymus ar kitų gydytojų konsultacijos išvadas, išrašus privalo juos pristatyti į Polikliniką siuntusiam gydytojui ar pateikti registratūroje per protingą laiką arba informuoti, kad atsakymai perduoti į E.sveikatos informacinę sistemą arba bus išsiusti paštu, e.paštu.
43. Gautus tyrimų rezultatus ir konsultacijų išvadas sekančio priėmimo metu pacientas aptaria su juos paskyrusiu gydytoju. Jei laboratorinių tyrimų rezultatai yra normos ribose, pacientai informuojami sekančio apsilankymo metu arba gali būti informuojami telefonu. Jeigu yra nukrypimų nuo normos ribų, pacientas telefonu kviečiamas atvykti pas gydytoją ir aptarti tolimesnius gydymo ar diagnostikos veiksmus.
44. Gydytojas, įtaręs arba nustatęs paciento sveikatos sutrikimą ar būklę, reikalaujančią neatidėliotinos stacionarinės pagalbos, skubiai siunčia pacientą į atitinkamo lygmens stacionarinę asmens sveikatos priežiūros įstaigą, teikiančia reikalingas paslaugas.
45. Pacientas užpildęs prašymą prisirašyti kitoje pirminės sveikatos priežiūros įstaigoje tampa tos įstaigos pacientų, o jo medicininė dokumentacija perduodama naujajai įstaigai pagal 2001m. lapkričio 9 d. LR sveikatos apsaugos ministro įsakyme Nr. 583 „Dėl gyventojų prisirašymo prie pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigų tvarkos“ nurodytą tvarką.

VI. PACIENTŲ, JŲ ATSTOVŲ IR LANKYTOJŲ TEISĖS IR PAREIGOS

46. Paciento teises ir pareigas apibrėžia ,,Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymas“ (Žin., 1996, Nr. 102-2317 su vėlesniais pakeitimais), šios taisyklės bei kiti norminiai teisės aktai. Pacientų atstovų ir lankytojų teises ir pareigas apibrėžia šios taisyklės bei kiti norminiai aktai.
47. Pacientas turi teisę gauti informaciją apie Poliklinikoje teikiamas mokamas ir nemokamas paslaugas ir galimybę jomis pasinaudoti. Informacija apie teikiamas paslaugas suteikiama bei mokamų paslaugų kainynas yra Registratūroje.
48. Paciento teisių negalima varžyti dėl jo lyties, amžiaus, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, įsitikinimų, pažiūrų ar dėl kokių nors kitų teisės aktais nepagrįstų aplinkybių.
49. Pacientas turi būti informuotas apie jam paslaugas teikiančio asmens sveikatos priežiūros specialisto vardą, pavardę, pareigas.
50. Pacientas turi teisę į privataus gyvenimo neliečiamumą kaip tai reglamentuoja LR teisės aktai.
51. Pacientas turi teisę atsisakyti gydymo. Pacientas negali būti gydomas ar jam teikiamos paslaugos prieš jo valią, jeigu Lietuvos Respublikos įstatymų nenustatyta kitaip. Pacientas savo sutikimą ar atsisakymą apie jam skiriamas paslaugas, patvirtina pasirašytinai asmens sveikatos istorijoje. Atsisakius paslaugų, gydantis gydytojas pacientui ar jo atstovui privalo išaiškinti riziką sveikatai bei perspėti apie galimas komplikacijas.
52. Pacientas turi teisę kreiptis dėl netikslių, neišsamių, dviprasmiškų duomenų arba duomenų, nesusijusių su diagnoze, gydymu ar slauga, ištaisymo, papildymo, panaikinimo ar pakeitimo į įrašus padariusius sveikatos priežiūros specialistus.
53. Pacientas turi teisę į žalos atlyginimą ,,Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatyme“ (1996 m. spalio 3 d. Nr. I-1562 su vėlesniais pakeitimais), numatyta tvarka.
54. Pacientas privalo:
54.1. rūpintis savo sveikata, sąžiningai naudotis savo teisėmis, jomis nepiktnaudžiauti, bendradarbiauti su sveikatos priežiūros įstaigos specialistais ir darbuotojais
54.2 asmens sveikatos priežiūros specialistui suteikti visą žinomą ir teisingą informaciją apie ankstesnes ligas, operacijas, vartojamus (vartotus) vaistus, sveikatos būklės pasikeitimą gydymo metu, gydymo metodų netoleravimą ir pan., nes tik suteikęs visą išsamią informaciją apie save, pacientas gali tikėtis tinkamo gydymo;
54.3. vykdyti asmens sveikatos priežiūros specialistų nurodymus, įskaitant gydymą, slaugą ir profilaktiką. Pacientui nevykdant asmens sveikatos priežiūros specialistų nurodymų, Poliklinika gali atsisakyti teikti pacientui paslaugas, išskyrus būtinąją pagalbą ir atvejus, kai reikiamų paslaugų suteikimas planine tvarka kitoje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje sukeltų grėsmę paciento gyvybei;
54.4. laikytis nustatytos registracijos ir paslaugų teikimo tvarkos;
54.5. negalėdamas atvykti konsultacijai paskirtu laiku, atšaukti vizitą pas asmens sveikatos priežiūros specialistą;
54.6. netrukdyti asmens sveikatos priežiūros specialistams vykdyti savo pareigų;
54.7. laikytis viešosios tvarkos: nešiukšlinti, netriukšmauti, nerūkyti, nevartoti alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų, išskyrus šių medžiagų vartojimą gydymo tikslais dalyvaujant asmens sveikatos priežiūros specialistui, laikytis asmens higienos ir kita;
54.8. Viršutinius rūbus (paltus, striukes ir panašiai) palikti Poliklinikos laukiamajame esančiose spintelėse. Saugoti savo daiktus ir nepalikti jų ne priežiūros.
54.9. gerbti Poliklinikos darbuotojus, kitus pacientus bei lankytojus, pagarbiai ir deramai su jais elgtis, nepažeisti jų teisių ir teisėtų interesų;
54.10. tausoti Poliklinikos turtą. Turto sugadinimo ar sunaikinimo atveju atlyginti Poliklinikos patirtą žalą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;
54.11. nedelsdamas, per protingą laiką, informuoti Poliklinikos Registratūros darbuotoją apie pasikeitusį adresą ar kitus kontaktinius duomenis;
54.12. susipažinti su Poliklinikos vidaus tvarkos taisyklėmis ir jų laikytis.
55. Pacientui draudžiama:
55.1. asmens sveikatos priežiūros specialistų konsultacijos, kitų diagnostinių ar gydymo procedūrų metu naudotis mobiliuoju telefonu;
55.2. savavališkai įeiti bei lankytis tarnybinėse patalpose;
55.3. atsinešti į Polikliniką šaltąjį ir/ar šaunamąjį ginklą;
55.4. rūkyti, vartoti alkoholinius gėrimus Poliklinikos patalpose ir/ar teritorijoje;
55.5. vartoti narkotines ir/ar psichotropines medžiagas, išskyrus šių medžiagų vartojimą gydymo tikslais dalyvaujant asmens sveikatos priežiūros specialistui;
55.6. į Polikliniką atsivesti (atsinešti) gyvūnus.
56. Pacientui, kuris pažeidžia savo pareigas, tuo sukeldamas grėsmę savo ir/ar kitų pacientų sveikatai ir/ar gyvybei, arba trukdo pacientams gauti kokybiškas paslaugas, gali būti atsisakyta teikti paslaugas, išskyrus būtinąją medicinos pagalbą ir atvejus, kai reikiamų paslaugų suteikimas planine tvarka kitoje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje sukeltų grėsmę paciento gyvybei.
57. Pacientų atstovai padeda pacientui įgyvendinti jų teises naudodamiesi tomis pat teisėmis bei pareigomis kaip ir pacientai.

VII. INFORMACIJOS APIE PACIENTĄ TEIKIMO IR NUORAŠŲ DARYMO TVARKA

58. Visa informacija apie paciento asmens duomenis, sveikatos būklę, diagnozę, prognozes ir gydymą, kita asmeninio pobūdžio informacija yra konfidenciali ir be paciento sutikimo negali būti teikiama. Ši informacija yra konfidenciali net ir po paciento mirties.
59. Informacija apie paciento sveikatą gali būti teikiama pacientui, jo atstovams bei kitiems asmenimis, kuriems pacientas sutinka atskleisti informaciją apie savo sveikatą, taip pat asmenims kuriems tokia teisė numatyta teisės aktais. Informacijos apie paciento psichikos sveikatos ypatumus nustato Lietuvos Respublikos psichikos sveikatos priežiūros įstatymas (Žin. 1995, Nr. 53-1290).
60. Pacientas turi teisę pasirinkti žinoti ar nežinoti informaciją apie savo sveikatos būklę, ligos diagnozę, medicininio tyrimo duomenis, gydymo metodus ir gydymo prognozę. Toks paciento apsisprendimas įrašomas į jo sveikatos priežiūros istoriją, o pacientas pasirašydamas patvirtina savo sprendimą raštu.
61. Pacientui pasirinkus nežinoti informacijos, ji gali būti pacientui teikiama tik tuo atveju, jei dėl paciento atsisakymo gauti informaciją gali atsirasti žalingų padarinių pacientui ar kitiems asmenims, kilti grėsmė viešajai tvarkai ir saugumui.
62. Pacientui pageidaujant, jis turi būti supažindinamas su jo medicininiais dokumentais, išskyrus atvejus, kai tai iš esmės gali pakenkti paciento sveikatai ar net sukelti pavojų jo gyvybei (apie tai sprendžia jį gydantis gydytojas ar gydytojų konsiliumas). Tokiais atvejais apie informacijos teikimo ribojimus gydantis gydytojas pažymi asmens sveikatos istorijoje. Pacientą su jo medicininiais dokumentais supažindina jo šeimos (vidaus ligų ir/ar vaikų ligų) gydytojas ir/ar gydytojas psichiatras. Asmens sveikatos priežiūros specialistas teikiantis paslaugą, pacientui pageidaujant, privalo paaiškinti jo padarytų įrašų asmens sveikatos istorijoje reikšmę.
63. Informacija nepilnamečiui pacientui, jo tėvams ar globėjams turi būti pateikta jiems suprantama forma. Jeigu yra nesutarimų tarp nepilnamečio paciento ir jo tėvų ar globėjų, tai diagnostikos ir gydymo metodikas parenka gydytojų konsiliumas, atsižvelgdamas į nepilnamečio paciento interesus.
64. Be rašytinio paciento sutikimo informacija apie jo sveikatą gali būti atskleista:
64.1. asmens sveikatos priežiūros įstaigoms bei darbuotojams, kurie teikia pacientui paslaugas;
64.2. nepilnamečio paciento įstatyminiams atstovams, išskyrus atvejus, kai tokios informacijos suteikimas gali pakenkti nepilnamečio paciento interesams;
64.3. teisėsaugos institucijoms apie sužalotus pacientus, kuriems žala galėjo būti padaryta nusikalstama veika;
64.4. rašytiniu motyvuotu teismo, prokuratūros, policijos vaikų teisių apsaugos tarnybos ar kitų valstybės institucijų, turinčių teisę teisės aktų nustatyta tvarka gauti informaciją apie paciento sveikatą, prašymu;
64.5. po paciento mirties – jo įpėdiniams pagal testamentą ir pagal įstatymą, sutuoktiniui (partneriui), tėvams, vaikams.
65. Pacientas turi teisę prašyti, kad jo lėšomis pagal Poliklinikoje nustatytus mokamų paslaugų įkainius ir terminus, būtų padarytos jo medicininių dokumentų kopijos.
66. Pacientas ar jo atstovas pageidaujantis gauti medicininių dokumentų kopijas kreipiasi į Registratūrą ir privalo užpildyti nustatytos formos raštišką prašymą. Registratūros darbuotojas gavęs tokį prašymą ne vėliau kaip kitą darbo dieną perduoda paciento asmens sveikatos istoriją gydančiam gydytojui kuris, privalo įsitikinti ar nėra aplinkybių draudžiančių atskleisti medicininę informaciją. Gavęs gydančio gydytojo sutikimą, Registratūros darbuotojas padaro medicininių dokumentų kopijas, jas sunumeruoja ir atiduoda pacientui. Už padarytas dokumentų kopijas pacientas apmoka savo lėšomis.

VII. KONFLIKTŲ SU PACIENTAIS IR JŲ SKUNDŲ NAGRINĖJIMO TVARKA

67. Pacientas norėdamas pateikti pastabas ar pasiūlymus, gali tai padaryti parašydamas savo nuomonę Poliklinikos „Skundų ir pageidavimų knygoje“ ar parašyti e.paštu ¬ ssc.visaginas@gmail.com
68. Pacientas, manydamas, kad yra pažeistos jo teisės, turi teisę pateikti skundą, laikydamasis LR teisės aktais ir Poliklinikos vadovo nustatytų pacientų skundų nagrinėjimo tvarkos turinio ir formos reikalavimų.
69. Skundą pateikti gali pacientas arba jo atstovas. Nagrinėjami tie skundai, kurie yra paciento pasirašyti, nurodytas jo vardas ir pavardė, faktinė gyvenamoji vieta ir duomenys ryšiui palaikyti, išdėstyta skundo esmė. Jeigu skundą pateikia paciento atstovas, nurodomas atstovo vardas ir pavardė, gyvenamoji vieta, atstovavimą liudijantis dokumentas ir pacientas, kurio vardu jis kreipiasi. Neįskaitomi, neatitinkantys nurodytų reikalavimų skundai nenagrinėjami ir grąžinami pacientui bei nurodoma grąžinimo priežastis.
70. Pacientas, pateikdamas skundą, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Kai toks skundas siunčiamas paštu ar per pasiuntinį, prie jo turi būti pridėta notaro ar pacientui atstovaujančio advokato patvirtinta pareiškėjo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija. Paciento atstovas, kreipdamasis dėl tokios informacijos, pateikia tapatybę ir atstovavimą liudijantį dokumentą.
71. Pacientas turi teisę pareikšti skundą ne vėliau kaip per vienus metus, kai sužino, kad jo teisės pažeistos, bet ne vėliau kaip per trejus metus nuo teisių pažeidimo dienos.
72. Pagal LR teisės aktus į pacientų skundus nagrinėjančias valstybės institucijas pacientai turi teisę kreiptis tik nepatenkinti skundų nagrinėjimu sveikatos priežiūros įstaigoje, kurioje, jų manymu, jų teisės buvo pažeistos.
73. Poliklinika, gavusi paciento skundą, išnagrinėja skundą ir raštu praneša pacientui nagrinėjimo rezultatus ne vėliau kaip per 20 darbo dienų.
74. Jei paciento netenkina Poliklinikos skundo nagrinėjimo išvada, jis teisę ją apskųsti įstatymų nustatyta.
75. Kai paciento skundas yra susijęs su informacijos apie pacientą, kuri yra konfidenciali, nagrinėjimu, tokios informacijos pateikimas Poliklinikos civilinę atsakomybę apdraudusiai draudimo įstaigai, asmenims, kurie tiesiogiai nagrinėja skundą, yra teisėtas ir pagrįstas. Asmenys, susipažinę su konfidencialia informacija, privalo užtikrinti jos konfidencialumą.
76. Pacientų skundus nagrinėjančių valstybės institucijų sprendimus pacientai turi teisę apskųsti įstatymų nustatyta tvarka.

VIII. PACIENTO TURIMŲ DIRBINIŲ IŠ BRANGIŲJŲ METALŲ, BRANGIŲ PROTEZŲ IR PINIGŲ REGISTRAVIMO BEI SAUGOJIMO TVARKA

77. Pacientų, esančių komos būsenoje, be sąmonės ir nesugebančių kontroliuoti savo veiksmų, turimus dirbinius iš brangiųjų metalų, brangius protezus bei pinigus perima registratūros darbuotojai ir registruoja daiktaraštyje, kurį pasirašo vyr. slaugos administratorius bei gydytojas. Perimti vertingi daiktai laikomi seife.
78. Vertingi daiktai pacientui ar jo atstovui grąžinami gavus gydančiojo gydytojo patvirtintą raštišką prašymą. Daiktaraštyje įrašoma daiktų gavėjo vardas, pavardė, pasirašytinai. Už šio reikalavimo vykdymą atsakinga vyr. slaugos administratorė.
79. Vertingi daiktai, kurių niekas neatsiima ilgiau kaip vienerius metus, perduodami į radinių biurą, surašant atitinkamos formos aktą.

IX. DARBŲ SAUGĄ REGLAMENTUOJANČIŲ ĮSTATYMŲ, KITŲ TEISĖS AKTŲ IR NORMINIŲ DOKUMENTŲ NUOSTATOS

80. Darbo vietoje privaloma laikytis darbų saugos, priešgaisrinės ir elektros saugos reikalavimų, vadovautis Lietuvos Respublikos Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu bei kitų teisės aktų, susijusių su darbų sauga, nuostatomis, Įstaigos vadovo įsakymais, nutarimais ir potvarkiais.
81. Darbo sauga – tai organizacinių ir techninių priemonių visuma, siekiant išsaugoti dirbančiojo sveikatą.
82. Įstaigos darbuotojas gali pradėti darbą tik esant tvarkingiems įrenginiams ir tinkamai sutvarkytai darbo vietai.
83. Įstaigos darbuotojai savo veikla privalo nepažeisti aplinkos kokybės normatyvų ir standartų, laikytis atliekų surinkimo ir nukenksminimo tvarkos, privalo žinoti (pagal savo kompetenciją) reagentų sandėliavimo, išfasavimo ir transportavimo tvarką, nukenksminimo būdus.
84. Įstaigos darbuotojai privalo dirbti vilkėdami švarią ir tvarkingą aprangą.
85. Įstaigos darbuotojai turi užtikrinti, kad jų darbo vietoje pašaliniai asmenys būtų tik darbuotojui esant.
86. Įstaigos darbuotojas, paskutinis toje patalpoje baigęs darbą, turi sutvarkyti darbo vietą, išjungti elektros prietaisus, uždaryti langus ir užrakinti patalpas.

X. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

90. Įstaigos administracija neatsako už pacientų, jų atstovų ir lankytojų daiktų saugumą.
91. Poliklinikos turto, darbuotojų, pacientų ir lankytojų saugumo tikslais Poliklinikos patalpos stebimos vaizdo kameromis
92. Visuomenės informavimo priemonių atstovai, taip pat kiti asmenys norintys filmuoti ir/ar fotografuoti Poliklinikos patalpose, privalo tai suderinti su Poliklinikos administracija. Visuomenės informavimo priemonių atstovai bendrauti su pacientu ir/ar jį filmuoti, ir/ar fotografuoti Poliklinikoje ar jos teritorijoje gali tik suderinę su Poliklinikos administracija bei gavę to paciento sutikimą.
93. Farmacinių ir medicininių priemonių gamintojų atstovai, norėdami pristatyti savo gaminius ar gydymo metodikas bei jų privalumus, privalo kreiptis į Poliklinikos administraciją ir registruotis pristatymo/vizito žurnale, kuriame pasirenkamas Poliklinikos vadovo patvirtintas tokiems pristatymams laikas ir tvarka.
94. Taisyklės yra privalomos visiems Poliklinikos darbuotojams, pacientams, jų atstovams ir lankytojams.
95. Taisyklės skelbiamos Poliklinikos Registratūroje esančiame dokumentų aplankale „INFORMACIJA PACIENTAMS“.
96. Taisyklės gali būti keičiamos ir/ar pildomos pasikeitus Poliklinikos darbo organizavimui ar su šiomis taisyklėmis susijusiems teisės aktams.

________________________