Planinių ambulatorinių aspp planas

PATVIRTINTA
UAB Sedulinos sveikatos centro
direktorės Irinos Keizo
2020-05-05 įsakymu Nr. ISK-V-20/12
PLANINIŲ AMBULATORINIŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS
PASLAUGŲ ATNAUJINIMO IR TEIKIMO UAB SEDULINOS SVEIKATOS CENTRE PLANAS

1. Atsižvelgiant į infekcijų kontrolės principus:
1.1. Įvertinus infrastruktūrą:
1.1.1. įvertinus kabinetų, skirtų nuotolinėms ir tiesioginio kontakto su pacientu konsultacijoms skaičių bei kabinetų, skirtų invazinėms ir neinvazinėms procedūroms skaičių, maksimalus per dieną galimų priimti pacientų skaičius yra 35 (50 proc. maksimalaus per dieną galimo priimti pacientų skaičiaus ne karantino laikotarpiu),
1.1.2. Sudaromas kiekvieno kabineto konsultacijų grafikas, pacientai į visus kabinetus registruojami poliklinikos registratūroje:
1.1.2.1. tiesioginio kontakto su pacientu konsultacijų dažnis pamainai visu darbo laiku:
– šeimos gydytojo – ne mažiau 1 konsultacija per valandą;
– gydytojo specialisto – ne mažiau 1 konsultacija per valandą,
1.1.2.2. nuotolinės konsultacijos išdėstomos gydytojo darbo laiku ne rečiau kaip kas 20 min.
1.1.2.3. Kabinetai dezinfekuojami ir vėdinami po kiekvieno tiesioginio kontakto su pacientu. Po kontaktinės konsultacijos slaugytojai dezinfekuoja stalo, kėdės, durų ir kitus nemedicininius paviršius bei medicininius prietaisus/priemones, ir išvėdina kabinetą. Patalpų, paviršių valymas ir dezinfekcija atliekama vadovaujantis UAB „Sedulinos sveikatos centro“ (toliau – SSC) higienos (dezinfekcijos) planais, naudojant turimas dezinfekcijos medžiagas bei išlaikant dezinfekcinių medžiagų gamintojo nurodytą ekspoziciją.
1.1.3. Užtikrintas kabinetų ir kitų ASPĮ patalpų, daiktų, įrenginių, paviršių valymas / dezinfekcija pagal infekcijų kontrolės reikalavimus nurodytus Lietuvos higienos normoje HN 47-1:2012 „Sveikatos priežiūros įstaigos. Infekcijų kontrolės reikalavimai“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. spalio 19 d. įsakymu Nr. V-946 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 47-1:2012 „Sveikatos priežiūros įstaigos. Infekcijų kontrolės reikalavimai“ patvirtinimo“ (toliau – Lietuvos higienos norma HN 47-1:2012 „Sveikatos priežiūros įstaigos. Infekcijų kontrolės reikalavimai“). Kiekvieno kabineto ar kitos patalpos (ir juose esančių daiktų, įrenginių, paviršių) ) po kiekvieno paciento vizito dezinfekuoja ir patalpas išvėdina poliklinikos darbuotojas. Patalpų išvalymą ir dezinfekciją kiekvienos darbo dienos pabaigoje atlieka valymo įmonės pagal poliklinikoje galiojančias sutartis.
1.2. nustatyti personalo darbo principai:
1.2.1. asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikia minimalus, būtinas paslaugai suteikti, asmens sveikatos priežiūros specialistų skaičius;
1.2.2. jeigu komandoje dirbantis asmens sveikatos specialistas dirba ir kitoje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje (toliau – ASPĮ), tai, siekiant kryžminės taršos prevencijos, toks specialistas kiekvienoje ASPĮ, kurioje asmens sveikatos priežiūros paslaugas (toliau – ASPP) teikia tiesioginio kontakto su pacientu būdu, dirba ciklais;
1.2.3. Poliklinikos darbuotojai naudoja asmeninės apsaugos priemones atsižvelgiant į saugumo lygius, nurodytus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 7 d. sprendimu Nr. V-754 „Dėl asmeninės apsaugos priemonių naudojimo asmens sveikatos priežiūros įstaigose pagal saugumo lygius“ priede.
1.2.4. Detalūs poliklinikos ir personalo veiksmai, identifikavus COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atvejį numatyti UAB „Sedulinos sveikatos centro direktoriaus 2020-03-16 įsakyme Nr. ISK-V-20/07.
1.3. nustatyti pacientų aptarnavimo ir asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo principai:
1.3.1. prioritetas teikiamas nuotoliniam ASPP teikimo būdui (vaistų ir medicinos pagalbos priemonių išrašymui, elektroninių nedarbingumo pažymėjimų išdavimui ir tęsimui, šeimos gydytojo, gydytojo specialisto, slaugytojo konsultacijoms, gydytojų tarpusavio konsultacijoms, būtinųjų tyrimų paskyrimui). Tiesioginio kontakto su pacientu ASPP teikiama tik tuomet, kai dėl ASPP specifikos jos neįmanoma suteikti nuotoliniu būdu;
1.3.2. registratūra telefonu pacientą registruoja tik dėl nuotolinių šeimos gydytojo ar slaugytojo ASPP;
1.3.3. dėl šeimos gydytojo ar slaugytojo tiesioginio kontakto su pacientu konsultacijos pacientą turi užsiregistruoti pats gydytojas arba slaugytojas;
1.3.4. gydytojo specialisto konsultacijos: pacientai registruojami nuotolinei konsultacijai. Jei jos metu gydytojas specialistas nusprendžia, kad pacientui reikalinga tiesioginio kontakto konsultacija, jis pats užsiregistruoja pacientą tiesioginio kontakto konsultacijai.
1.4. nustatyti pacientų srautų valdymo principai:
1.4.1. atskirti virusinės infekcijos simptomų turintys pacientai nuo šių simptomų neturinčių pacientų – prie poliklinikos įėjimų matuojama temperatūra. Karščiuojantys 37°C ir daugiau pacientai į poliklinikos patalpas neįleidžiami. Pacientams nurodoma kreiptis nuotoliniu būdu į šeimos gydytoją dėl tolimesnių rekomendacijų. Jei šeimos gydytojas planuoja kontaktinę konsultaciją, pacientui nurodo atlikti tepinėlio dėl COVID-19 tyrimą registruojantis tel. 1808 (COVID-19 karštoji linija).
1.4.2. nuo virusinės infekcijos simptomų neturinčių pacientų turi būti atskirti vyresni nei 60 m. ir (arba) lėtinėmis ligomis sergantys pacientai;
1.4.3. kiekvienam srautui, nurodytam šio plano 1.4.1. ir 1.4.2. papunkčiuose, priskiriamos atskiros priėmimo valandos:
1.4.3.1 Rytinės pamainos darbo metu nuo 8.00 iki 10.00 val. registruojami vyresni kaip 60 metų pacientai ir/ar pacientai sergantys lėtinėmis ligomis bei nėščiosios; 10.00-12.00 val. iki 60 metų amžiau ir be lėtinių ligų.
1.4.3.2. Popietinės pamainos metu 13.30-16.00 val. registruojami pacientai vyresni kaip 60 metų pacientai ir/ar pacientai sergantys lėtinėmis ligomis bei nėščiosios; 16.00-18.00 val. pacientai iki 60 metų amžiaus ir nesergantys lėtinėmis ligomis;
1.4.3.3. Poliklinikos procedūriniame ir skiepų kabinetuose injekcinėms procedūroms, EKG, skiepams nustatytas atskiras laikas kas 15 min. atvykti vyresniems nei 60 m. ir (arba) lėtinėmis ligomis sergantiems pacientams, t. y. nuo 8.00 iki 10.00 val. ir nuo 13.30 iki 16.00 val. registruojami vyresni kaip 60 metų pacientai ir/ar pacientai sergantys lėtinėmis ligomis bei nėščiosios; 10.00 iki 12.00 val. ir nuo 16.00 iki 18.00 val. iki 60 metų amžiaus ir be lėtinių ligų.
1.4.4. Bendrosios praktikos slaugytojai/akušeriai užtikrina, kad nesusidarytų fizinių pacientų laukimo eilių poliklinikos viduje.
1.4.5. pacientams ASPP turi būti teikiamos griežtai jiems paskirtu vizito laiku. Į ASPĮ pacientas (esant būtinybei – ne daugiau kaip vienas lydintis asmuo) įleidžiamas likus ne daugiau nei 10 min. iki paskirto vizito laiko. Laukdami patekimo į ASPĮ pacientai vienas nuo kito privalo laikytis saugaus 2 m atstumo;
1.4.6. tiesioginio kontakto su pacientu ASPP tuo pačiu metu neteikiamos greta esančiuose susisiekiančiuose kabinetuose;
1.4.7. siekiama, kad visi pacientui paskirti tyrimai ir (ar) procedūros būtų atlikti vieno vizito metu, išskyrus atvejus, kai to negalima atlikti dėl tyrimo ir (ar) procedūros specifikos. Gydytojai, nuotolinės konsultacijos metu išklausę pacientą ir numatę jam reikalingus laboratorinius ir kitus tyrimus, užregistruodami tiesioginio kontakto su pacientu konsultacijai, taip pat užregistruoja būtiniems tyrimams.
1.5. įstaigos vadovas užtikrina:
1.5.1. vykdoma poliklinikoje per dieną galimo priimti maksimalaus pacientų skaičiaus stebėsena, vertinama epidemiologinė situacija ir, jai keičiantis, koreguojamas maksimalus priimamų pacientų skaičius;
1.5.2. duomenys apie per dieną poliklinikoje priimtą maksimalų pacientų skaičių turi būti kaupiami ir prireikus pateikiami Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai, ASPĮ steigėjui ar Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui prie Sveikatos apsaugos ministerijos;
1.5.3. pacientų priėmimas būtų vykdomas griežtai laikantis suderinto Plano;
1.5.4. su Planu privalo būti susipažinę ir savo parašu tai patvirtinę visi ASPĮ darbuotojai.
1.5.5. ASPĮ darbuotojai būtų aprūpinti AAP atsižvelgiant į saugos lygius.